.
c русского с таджикского

петушиный

1. хурӯсӣ, ...и хурӯс; 
петушиное перо пари хурӯс 
2. перен. ҷангара, ҷангҷӯй зудхашм; 
петушиный характер мизоҷи тунд, тундмизоҷӣ, тундхӯӣ 
3. (о голосе) гӯшхарош, нофорам