.
c русского с таджикского

петух

м 
1. хурӯс; 
индейский петух мурғи марҷон; 
хурӯси мурғи марҷон 
2. перен. разг. ҷангара, Ҷангҷӯй красный петух оташдиҳӣ, сӯхтор; 
пустить [красного] петуха оташ задан (додан), сӯзондан, даргирондан; 
встать с петухами вақти хурӯсҷеғ (бомдод) хестан, вақти бонги хурӯс хестан, еаҳарии барвақт хестан; 
пуститьпетух қиғос задан, авҷи сурудро вайрон кардан; 
до вторых петухов проговорить (просидеть) то як поси шаб гап задан (нишастан) 1; 
2. в знач. нареч. петушком (заискивающе) аз паҳлу, оҳистаяк; 
хушомадгӯёна, тамаллуқкорона 
3. в знач. нареч. петушком (задорно) хашмгинона, ҷангҷӯёна, тунду тез, густохона, хурӯсчӯҷавор