.
c русского с таджикского

период

м 
1. давр, давра, замон, мар-ҳила, вақт, муддат; 
послевоенный периоддавраи баъди ҷанг, замони пас аз ҷанг; 
в течение короткого периода времени дар як муддати кӯтоҳ 
2. (цикл) муддат, вакт; 
период колебания физ. даври лаппиш 
3. геол. давр, давра; 
каменноугольный период палеозойской эры давраи ангиштсанги аҳди палеозой 
4. мат. даври касрӣ (гурӯҳи ракамҳои такроршаванда дар касри ашъории беинтиҳо) 
5. грам. ибора, фиқра; 
простой период ибораи (фиқраи) содда (бо як чумлаи асосӣ); 
сложный период ибораи (фикраи) мураккаб (бо басёр ҷумлаҳои асосӣ) вегетационный период даври расиш; 
инкубационный ~ давраи инкубатсионӣ