.
c русского с таджикского

абсорбция

ж физ., хим. абсорбтсия, ҷаббиш, фурӯбарӣ, бахудкашӣ; 
абсорбция звука абсорбтсияи садо; 
абсорбция света абсорбтсияи рӯшноӣ